Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

(Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO])

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Przemysław Sławiński, prowadzący Kancelarię Adwokacką przy ul. Mikołaja Reja 29 96-500 Sochaczew, tel. +48 513-465-656, e-mail: [email protected], www.kancelaria-slawinski.pl;

§ 2. Cele przetwarzania:

a) świadczenie pomocy prawnej Klientowi
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.1982 Nr 16, poz. 124) [dalej: pr.adw.] „zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.” Sformułowana w ten sposób ustawowa definicja zawodu adwokata zakreśla podstawowy cel przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zawodu adwokata, jakim jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów adwokackich.

b) kontaktowanie się z osobami reprezentującymi Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej Klientowi oraz z wykonywaniem umowy z Klientem
Należy zauważyć, że adwokat posiada Klientów, którzy nie kontaktują się z nim osobiście, ale za pomocą osób ich reprezentujących. Do takiej grupy Klientów należy zaliczyć osoby prawne (np. kapitałowe spółki prawa handlowego), czy też tzw. ułomne osoby prawne (np. osobowe spółki prawa handlowego). Klienci tacy komunikują się z adwokatem głównie przez osoby wchodzące w skład ich organów (np. członkowie zarządu, wspólnicy) lub przez swoich pracowników.

c) cele archiwizacyjne
Art.16c ust. 1 pkt 2 lit c) pr. adw. przewiduje zakreślony cezurą czasową proces przechowywania przez adwokata przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zawodu adwokackiego. W pozostałych przypadkach dane osobowe są przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, z którymi dane osobowe są związane.

d) współpraca zawodowa
Oprócz przetwarzania danych osobowych Klientów, możliwe jest przetwarzanie przez adwokata danych osobowych osób, z którymi współpracuje stale bądź sporadycznie w zakresie wykonywanego zawodu. Osobami tymi są przede wszystkim adwokaci, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

e) zawieranie i wykonywanie umów niezwiązanych ze świadczeniem pomocy prawnej
Kolejną kategorią osób, których dane osobowe są przez adwokata przetwarzane są kontrahenci adwokata, których danych są przez niego przetwarzane w zakresie zawierania i wykonywania umów niezwiązanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Do kontrahentów takich można zaliczyć przede wszystkim wynajmujących adwokatowi lokal, czy też usługodawców z branży drukarskiej.

§ 3. Podstawy prawne przetwarzania tzw. danych osobowych podstawowych:

a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
Na tej podstawie przetwarzane są dane Klientów w związku z udzielaniem im porad prawnych, czy też sporządzaniem opinii prawnych, a ponadto dane kontrahentów w związku wykonywaniem umów związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii adwokackiej.

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
Na tej podstawie przetwarzane są dane Klientów w związku z prowadzeniem spraw przed sądami, urzędami, prokuratorem, albowiem przetwarzanie ich wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów proceduralnych, w szczególności art. 119 k.p.k., art. 126 k.p.c, art. 63 k.p.a., art. 46 p.p.s.a.

c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)
Na tej podstawie przetwarzane są dane osobowe tylko wówczas, gdy przetwarzania ich nie da się ewidentnie oprzeć na innej podstawie prawnej.

§ 4. Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych:

a) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO);
Niemożność wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, wynika z jej stanu fizycznego lub psychicznego lub braku zdolności do czynności prawnych. Przez żywotne interesy należy zaś rozumieć życie i zdrowie ludzkie, a niekiedy też interesy majątkowe takiej osoby.

b) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).
Podstawa ta dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak i pozasądowym.

§ 5. Czas przechowywania danych osobowych:

10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata (Art.16c ust. 1 pkt 2 lit c) pr. adw.), zaś w pozostałych przypadkach przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, z którymi dane osobowe są związane.

§ 6. Osoba, które dane osobowe dotyczą ma prawo do:

dostępu do danych osobowych, o ile nie prowadzi to do naruszenia tajemnicy adwokackiej; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych; usunięcia danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile nie prowadzi to do naruszenia tajemnicy adwokackiej; sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, chyba że dane te zostały pozyskane przez adwokata w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Wymienione wyżej uprawnienia osoby, której dane dotyczą są z mocy art. 16a pr.adw. Ograniczone obowiązkiem zachowania przez adwokata tajemnicy, o której mowa w art. 6 pr. adw., natomiast w przypadku możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych uprawnienie do doznaje ograniczenia co do danych pozyskanych przez adwokata w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1-3 pr. Adw. „Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. (ust. 1) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. (ust. 2) Adwokata nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. (ust. 3)”. Pojęcie pomocy prawnej wyjaśniono w § 2 pkt a).

§ 7. Prawo do wniesienia skargi:

przysługuje osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w razie niezgodnego z prawem ich przetwarzania, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

§ 8. Obowiązek podania danych osobowych administratorowi:

a) świadczenie przez adwokata pomocy prawnej wiąże się z wymogiem podania przez Klienta bądź osób reprezentujących Klienta danych osobowych, za wyjątkiem porady prawnej lub innej czynności jednorazowej, co wynika z regulacji prawnych adwokatury oraz powszechnie obowiązujących przepisów w tym podatkowych; brak akceptacji ze strony Klienta podania danych osobowych może wiązać się we wskazanych przypadkach odmową adwokata świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klienta;
b) świadczenie pomocy prawnej polegające na prowadzeniu spraw Klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami ścigania wiąże się z ustawowym obowiązkiem podania przez Klienta danych osobowych, wynikającym z przepisów o postępowaniach przed wymienionymi podmiotami; brak akceptacji ze strony Klienta podania danych osobowych może wiązać się we wskazanych przypadkach z odmową adwokata świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klienta;
c) współpraca zawodowa z adwokatami lub radcami prawnymi może powodować wymóg podania danych osobowych, w szczególności w sytuacji wspólnego prowadzenia sprawy, czy też przyjęcia lub udzielenia substytucji; odmowa podania podania danych osobowych może skutkować brakiem dojścia do skutku tego rodzaju czynności;
d) zawieranie i wykonywanie umów niezwiązanych ze świadczeniem pomocy prawnej może powodować wymóg podania przez kontrahenta danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa cywilnego i podatkowego; odmowa podania danych osobowych przez kontrahenta może skutkować brakiem zawarcia umowy;

§ 9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych:

Administrator nie dokonuje przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani też nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu.